Tf 1-Pastpak R-05 機器

Tf 1-Pastpak R-05 機器

  • 描述:

    Tf 1-Pastpak R-05 汽車。

    1 - 用於供給鋁箔蓋的裝置; 2 - 地堡; 3 - 蓋子供應裝置(naplobucka); 4 - 噴射器; 5 - 管理池; b——用於密封容器(容器)的裝置; 7 - 轉盤; 8 - 日期標記裝置; 9 - 面板,10 - 床; 11 - 供應容器(容器)的單位; 12 - 輸送機,13 - 電氣櫃; 14 - 電梯; 15 - 圍欄;

    16——殺菌燈; 17 - 分配器; 18 - 空氣製備裝置(通常未顯示)。